Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr ABY/97 5 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Beskidach
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włodawski oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Lublinie S.A. („Agram” Chłodnia w Lublinie S.A.), „Agromet” Sp. z o.o. , Eco-para Mobilna Myjnia Parowa, Zakład Produkcyjny Usługowy „Sowbet”, Zakład „Rezystor” Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechaniki Usługi Remontowo-Budowlane, mgr inż. Krzysztof Woźniak, „Panda Trzebnica” , ALLPlayer Spółka z ograniczona odpowiedzialnością , Elegance Sp. z o.o., GTW Media , OPTeam SA , ProLogistica Soft , TPnets.com – Tmoasz Bathelt, Piotr Marciniak, ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE , Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANNA, PRONAR

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.