Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr IJMX/99 4 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Program dyskusja w czasie panelu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Krakowie
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Wrocław oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SAN” S.A., PIRCh Naftobudowa Holding S.A., Zakład Wapienniczy „Wojcieszów” Sp. z o.o., „KOBRA-SOKÓŁ” , Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Oddział w Stargardzie, Pan Roman Werpachowski , Bluerank Sp. z o.o., Chce.to , INEA S.A., Millos , Plagiat.Pl Sp. z o.o., Verona Products Professional , Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska, PRACOWNIA GEODEZYJNA DELTA ADRIAN CICHOŃ, Engineo Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.