Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją projektu nr WSN/97 1 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Agenda dyskusja podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Wykłady w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bialski oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRIM” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A., KOTLIN Sp. z o.o., Spółdzienia Inwalidów ZAWRAT, Zakład Usługowo-Handlowy T-MONT Marek Mruk, „DRUKARNIA SKLENIARZ” Włodzimierz Skleniarz, AGRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ES SYSTEM K , Info-Medica S.C. Wojciech Piechocki Jarosław Jandy , MTEC Artur Młodziński, Paycash Services , Yawal S.A., Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny dr.n.med. Stanisław Nitek, Eugeniusz Drężek, Krzysztof Drężek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Drężek”, Jarosław Wojtaś, Andrzej Wojtaś prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Autokompleks

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.