Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr DUU/14 6 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Lodzi
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: aleksandrowski oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., STREAMREACTOR Sp. z o.o., INTUR Konstrukcje – Fasady – Spedycja Sp. z.o.o., Duel S.C. Justyna i Tomasz Guła, PUT ” KOMA” S.A. , „METRUM CRYOFLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , ALPHAKAT DIESEL , Fundacja Progress and Business, HyperNET s.c. Marek Liszka, Łukasz Bobek, My Finanse , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ULTRATECH , Collect Consulting Sp. z o. o., PROGRA Jolanta Herburtowska, GROT Marek Dobrzyński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.