Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr EBO/37 3 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program debata w czasie konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Warsztaty w Szczyrku
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Chełm oraz rybnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EKO-PRO”, PHILIP MORRIS POLSKA S.A. , Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A., SITA POLSKA Sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej , „S.A.F.E.” ŻELESZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, AP-LOGIC , EC – Group Jarosław Sawa, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Netkom Sp. z o.o., Prawtech Sp. z o.o., Wrocławski Park Technologiczny SA., LONTEX Londzin Piotr, Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz „SKARPOL II” spółka jawna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.